ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (11)

พฤษภาคม 28, 2010

 กิจกรรมที่ 11     ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟ 

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของฉนวนที่ใช้หุ้มสายไฟได้

2. อธิบายการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  และเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง

3. นักเรียนบอกถึงอันตรายและผลที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน  ต่อกับลวดนิโครมเบอร์ 26 ยาว 30 cm

   ไปยังหลอดไฟ  A   แล้วต่อกับลวดนิโครม เบอร์ 30 ยาว 30 cm   ตามลำดับ

   เป็นวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ

3. ใช้ฝอยเหล็กวางพาดระหว่างลวดนิโครม เบอร์ 26 กับลวดนิโครม เบอร์ 30   

    สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า บันทึกผล

4. เขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า  ตามการทดลอง

                           รูป   แสดงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากฝอยเหล็ก  

บันทึกผลการทดลอง

                ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

เขียนภาพวงจรไฟฟ้า

      ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการทดลอง

                ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Advertisements

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (10)

พฤษภาคม 22, 2010

กิจกรรมที่   10   ความยาวของเส้นลวดกับความต้านทานไฟฟ้า 

จุดประสงค์

1. อธิบายได้ว่าความยาวของเส้นลวดโลหะ  มีผลต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าและ

   ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

2. สรุปความสัมพันธ์ของพื้นที่หน้าตัด  ความยาว   ชนิดของเส้นลวดโลหะมีผลต่อการไหลของ 

   กระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน หลอดไฟ B   ลวดนิโครมเบอร์ 30 ยาว 30 cm

   และแอมมิเตอร์โดยต่อเป็นวงจรแบบอนุกรม    แล้วใช้โวลต์มิเตอร์ต่อคร่อมจุด  (แบบขนาน)  

   ที่ปลายลวดนิโครม เบอร์ 30

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าจากแอมมิเตอร์

   และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์

3. ทำซ้ำข้อ 1 แต่เปลี่ยนไปใช้ลวดนิโครม เบอร์ 30 ยาว 15 cm  สังเกตความสว่าง

   ของหลอดไฟและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

4. เปรียบเทียบความยาวของเส้นลวด  กับค่าความต้านทานไฟฟ้า

5. เขียนรูปแผนภาพวงจรไฟฟ้า ตามการทดลอง

                           รูป  วงจรไฟฟ้า  ลวดความต้านทานเบอร์ 30  

บันทึกผลการทดลอง

                ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 เขียนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า     

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการทดลอง

                …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (9)

พฤษภาคม 17, 2010

กิจกรรมที่  9   ขนาดของเส้นลวดกับค่าความต้านทานไฟฟ้า 

 จุดประสงค์  

1. อธิบายได้ว่าเบอร์ของเส้นลวดโลหะ  บอกถึงขนาดพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดได้

2. เปรียบเทียบขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวดโลหะ ต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าและ

    ความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 4  ก้อน  หลอดไฟ B  ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาว 30 cm  

   และแอมมิเตอร์โดยต่อเป็นวงจรแบบอนุกรม   แล้วใช้โวลต์มิเตอร์ต่อคร่อมจุด (แบบขนาน)

  ที่ลวดนิโครม เบอร์ 26

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ B  บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า  และค่า

   ความต่างศักย์ไฟฟ้า

3. ทำซ้ำข้อ 1 แต่เปลี่ยนไปใช้ลวดนิโครม เบอร์ 30 ยาว 30 cm.  สังเกตความสว่าง

   ของหลอดไฟ  และบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า  และความต่างศักย์ไฟฟ้า

4. สรุปเปรียบเทียบขนาดของเส้นลวดกับค่าความต้านทานไฟฟ้า

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าตามการทดลอง

 

                           รูป   วงจรไฟฟ้าต่อกับลวดความต้านทาน 

บันทึกผลการทดลอง

 

เขียนภาพภาพการต่อวงจรไฟฟ้า

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการทดลอง

                ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (8)

พฤษภาคม 11, 2010

กิจกรรมที่ 8   การวัดกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถนำแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ ต่อเข้าในวงจรเพื่อ

   วัดค่ากระแสไฟฟ้า  และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง

2. อธิบายและเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าได้

3. นักเรียนอธิบายได้ว่า  การเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายหรือการเพิ่มหลอดไฟในวงจร 

   มีผลให้กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรเปลี่ยนแปลง

 วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน หลอดไฟ 3  ดวง  

   แอมมิเตอร์ (ต่อแบบอนุกรม)  และโวลต์มิเตอร์ (ต่อแบบขนาน) เข้าในวงจร

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ และอ่านค่ากระแสไฟฟ้า

   จากแอมมิเตอร์   และค่าความต่างศักย์จากโวลต์มิเตอร์

3. ทำซ้ำข้อ 1 โดยเพิ่มถ่านไฟฉายทีละก้อนจนครบ 4 ก้อน สังเกตความสว่าง

   ของหลอดไฟ   และบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

4. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า กับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ที่มีแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า

6. ทำซ้ำข้อ 1  ถึงข้อ 5   แต่เปลี่ยนเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

 

             รูป ก     การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

บันทึกผลการทดลอง

           ตอนที่ 1 วัดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

เขียนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

          รูป ข   การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ในวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

บันทึกผลการทดลอง

        ตอนที่ 2 วัดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

 

เขียนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการทดลอง

                ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (7)

พฤษภาคม 7, 2010

กิจกรรมที่  7   การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจร

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถใช้โวลต์มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้

2. นักเรียนบอกวิธีการใช้  ข้อจำกัด  และการอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้

3. สามารถใช้โวลต์มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

    และวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้อย่างถูกต้อง    

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยใช้ถ่านไฟฉาย 1  ก้อน  หลอดไฟ 3 ดวง       แล้วนำ

    โวลต์มิเตอร์ต่อคร่อมจุด (แบบขนาน)  ระหว่างขั้วหลอดไฟ  A   กับขั้วหลอดไฟ  C

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้งสาม   อ่านค่าความต่างศักย์

3. ทำซ้ำข้อ 1  โดยเพิ่มถ่านไฟฉายทีละก้อนจนครบทั้ง 4 ก้อน สังเกตความสว่างของ

    หลอดไฟ และบันทึกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์ที่อ่านได้

4. ทดลองสลับขั้วโวลต์มิเตอร์ สังเกตเข็มของโวลต์มิเตอร์

5. ทำซ้ำข้อ 1 ถึงข้อ 3  โดยเปลี่ยนเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

6. เขียนแผนภาพการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม 

    และแบบขนาน    

                         รูป ก การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

 

บันทึกผลการทดลอง

                         ตอนที่ 1 วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

 เขียนภาพการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

                         รูป ข  การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

                         ตอนที่ 2  วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

เขียนภาพการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

สรุปผลการทดลอง 

                ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (6)

พฤษภาคม 4, 2010

กิจกรรมที่  6  การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม และแบบขนาน  

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถใช้แอมมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรได้

2. นักเรียนบอกวิธีการใช้  ข้อจำกัด  และการอ่านค่าแอมมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

3. นำแอมมิเตอร์เข้าไปวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและ

    แบบขนานได้อย่างถูกต้อง

ตอนที่ 1    การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม 

วิธีทดลอง 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยใช้หลอดไฟ 3 ดวง  และต่อแอมมิเตอร์ เข้าในวงจร

   แบบอนุกรม โดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ และอ่านค่าจากแอมมิเตอร์

3. ทำซ้ำข้อ 1 โดยเพิ่มถ่านไฟฉายทีละก้อน จนครบ 4 ก้อน   สังเกตความสว่างของ

    หลอดไฟทั้งสามดวง    บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าจากการอ่านแอมมิเตอร์ได้

4. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ต่อกับแอมมิเตอร์

5. ทำซ้ำข้อ 1  ถึงข้อ 4   แต่เปลี่ยนเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

                               รูป ก.  วัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

 บันทึกผลการทดลอง 

                              ตอนที่ 1 วัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

 เขียนภาพการวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม      

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ตอนที่ 2    การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

บันทึกผลการทดลอง

เขียนภาพการวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน   

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

สรุปผลการทดลอง

          ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (5)

พฤษภาคม 2, 2010

กิจกรรมที่  5    การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนานให้อยู่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกันได้

2. บอกได้ว่าหลอดไฟที่ต่อแบบอนุกรม จะมีความสว่างมากกว่าหลอดไฟฟ้าที่ต่อแบบขนาน

   ที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกัน

3. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้หลายรูปแบบ

วิธีทดลอง 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน และหลอดไฟ 3 ดวง โดยต่อวงจรแบบอนุกรม

    ที่หลอดไฟ A   และต่อคร่อมจุด (แบบขนาน) ที่หลอดไฟ  B  และ  C      

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด)  สังเกตหลอดไฟทั้งสามดวง

3. ถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ  A   สังเกตหลอดไฟ  B และ  C

4. ทำซ้ำข้อ  3 แต่เปลี่ยนเป็นถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ B และ  C  ตามลำดับ

    สังเกตหลอดไฟดวงที่ไม่ได้ถอดขั้ว     บันทึกผลการทดลอง

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบผสม

                                  รูป   การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม 

 

บันทึกผลการทดลอง

 เขียนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง

             ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (4)

เมษายน 29, 2010

กิจกรรมที่  4    การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

จุดประสงค์ 

1. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ

    แบบขนานได้

2. เปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟที่ต่อแบบอนุกรมและ

    แบบขนานได้                           

3. บอกผลดีของการต่อหลอดไฟแบบขนานได้

วิธีทดลอง 

1. นำสื่อการต่อวงจรไฟฟ้ามาติดตั้งหลอดไฟ  A , B และ C  ที่แผงวงจรไฟฟ้าทั้ง

    แบบอนุกรมและแบบขนาน  ตามลำดับ

2. นำเต้าเสียบของแผงวงจรไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน  ต่อเข้ากับ

    เต้ารับของห้องเรียน

3. ที่แผงวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  เปิดสวิตซ์  S1 , S2 และ S3  ตามลำดับ 

    สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง 3 ดวง   บันทึกผลการทดลอง

4. ที่แผงวงจรไฟฟ้าแบบขนาน  ยกคันโยกสะพานไฟขึ้น  เปิดสวิตซ์  S1 , S2 และ S3 

    ตามลำดับ สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง 3 ดวง  บันทึกผลการทดลอง

 

รูป  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ใช้หลอดไฟ 3 ดวง  ต่อกับความต่างศักย์  220 โวลต์ 

 

 รูป  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน  ใช้หลอดไฟ 3 ดวง  ต่อกับความต่างศักย์  220 โวลต์

 

บันทึกผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

                …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (3)

เมษายน 28, 2010

กิจกรรมที่  3    การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

จุดประสงค์         

1. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้

2. อธิบายเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้

3. เขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้

4. สรุปได้ว่าวงจรไฟฟ้าแบบขนาน   เมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับหรือไส้หลอดขาด 

    จะไม่ทำให้หลอดไฟดวงอื่นๆ ดับ    และมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้ตามปกติ

 5. สรุปได้ว่าการเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉาย  มีผลทำให้หลอดไฟสว่างมากขึ้น

วิธีทดลอง 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน และหลอดไฟ 3 ดวง โดยต่อแบบคร่อมจุด

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง 3  ดวง

3. ทำซ้ำข้อ 1 โดยเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายครั้งละ 1 ก้อน จนครบทั้ง 4 ก้อน สังเกตความสว่าง

    ของหลอดไฟ  บันทึกผลการทดลอง

4. ถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ A  ออก      สังเกตหลอดไฟดวงอื่น ๆ

5. ทำซ้ำข้อ 4  แต่เปลี่ยนไปถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ B และ  C  ตามลำดับ   สังเกต

    การเปลี่ยนแปลงหลอดไฟดวงที่ไม่ได้ถอดขั้ว   บันทึกผลการทดลอง

6. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

                            รูป   วงจรไฟฟ้าแบบขนาน  ใช้หลอดไฟ  3  ดวง

 บันทึกผลการทดลอง

เขียนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง

        ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (2)

เมษายน 26, 2010

กิจกรรมที่  2    การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

จุดประสงค์         

1. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้ และอธิบายเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าได้

2. เขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้                           

3. อธิบายว่าวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับหรือไส้หลอดขาด จะมีผลทำ

    ให้หลอดไฟดวงอื่นๆ ไม่สว่างด้วย                 

4. บอกได้ว่าการเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายมีผลให้หลอดไฟสว่างมากขึ้น

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน ต่อกับหลอดไฟ  3 ดวง โดยต่อเรียงลำดับกัน

    กดสวิตซ์ (วงจรปิด)  สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง  3  ดวง

2. ทำซ้ำข้อ 1 โดยเพิ่มถ่านไฟฉายอีกครั้งละ 1 ก้อน จนครบทั้ง 4 ก้อน สังเกตความสว่างของ 

     หลอดไฟทั้ง 3 ดวง

3. ทดลองถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ  A   แล้วสังเกตหลอดไฟ  B และ C  บันทึกผล

4. ทำซ้ำข้อ 3 แต่เปลี่ยนไปถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ  B และ C   ตามลำดับ   สังเกตการ

     เปลี่ยนแปลง   บันทึกผล

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย   

                      รูป   การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม   ใช้หลอดไฟ  3  ดวง 

บันทึกผลการทดลอง

เขียนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง

        ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………