ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (1)

กิจกรรมที่ 1  การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

จุดประสงค์         

1. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้

2. อธิบายความหมายของวงจรปิด และวงจรเปิดได้

3. สรุปได้ว่าจำนวนถ่านไฟฉายมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

4. เลือกใช้สายไฟและวิธีการตรวจสอบสายไฟที่ชำรุดได้

วิธีทดลอง 

1. ต่อวงจรไฟฟ้า  โดยใช้ถ่านไฟฉาย  1  ก้อน   ต่อสายไฟเข้ากับหลอดไฟ A      

    แล้วกดสวิตซ์ (วงจรปิด)  สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่หลอดไฟ A  ยกสวิตซ์ขึ้น (วงจรเปิด)

2. ทำซ้ำข้อ 1  โดยเพิ่มถ่านไฟฉายอีกครั้งละ 1 ก้อน  จนครบ 4 ก้อน  

    สังเกตความสว่างของหลอดไฟ A  บันทึกผล

3. ทำซ้ำข้อ 1  แต่เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ  B  และ C  ตามลำดับ

4. บันทึกผลการทดลอง  โดยกำหนด (+ )  แทนความสว่าง  ยิ่งสว่างมาก

    จำนวน (+)  จะมาก เช่น ความสว่าง (+++)  จะสว่างมากว่า (++)

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

 

บันทึกผลการทดลอง

จำนวนถ่านไฟฉาย

(ก้อน)

ความสว่างของหลอดไฟ (+)

หลอดไฟ  A

หลอดไฟ  B

หลอดไฟ  C

1

2

3

4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

 

เขียนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

คำถาม     (ข้อละ 1 คะแนน    รวม    5  คะแนน)

1. ถ่านไฟฉาย 4 ก้อนในกระบะมีการต่อเซลล์ไฟฟ้าเป็นวงจรแบบใด…………………………….

2. เมื่อกดสวิตซ์  วงจรปิด  มีความหมายอย่างไร……………………………………………………….

    ….………………………………………………………………………………………………………………..

3. จำนวนถ่านไฟฉายที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร…………..

    ….………………………………………………………………………………………………………………..

4. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนถ่านไฟฉายกับความสว่างของหลอดไฟ

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

5. ให้นักเรียนบอกสาเหตุและวิธีการแก้ไขเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าแล้วหลอดไฟไม่สว่าง

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: